Makale ve Yayınlar

UÇAKLA SEYAHATLERDE YOLCU HAKLARI

Geçerli belgelerinizle zamanında gelmenize rağmen veya arz fazlalığı nedeniyle,

Uçağa Kabul Edilmediyseniz

Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi tarafından, rezervasyonundan feragat edecek gönüllüler bulmak için duyuru yapılır. Gönüllülere,

>> Bilet ücretinin iadesi ve seyahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesi,

>> Son varış yerine güzergâh değişikliği sağlanması,

>> Uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması,

seçeneklerinden biri sağlanır.

Yolcuların iradeleri dışında uçuşa

kabul edilmemelei durumunda;

Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, size iç hatlar için 100 Avro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise, planlanan son varış noktası hedef alınarak mesafeye göre

200 Avrodan 600 Avroya kadar olan miktarı Türk Lirası cininden ödemek zorundadır.

Ayrıca yolculara şu hizmetler bedelsiz olarak sağlanır:

>> 2-3 saat arası gecikmelerde, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler,

>> 3-5 saat arası gecikmelerde, sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek,

>> 5 saat ve üzeri gecikmelerde, sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği.

>> Bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama.

>> Havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşım,

>> Süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti.

Uçuşunuz İptal Edildiyse; Uçuşu iptal edilen yolcular iptalden haberdar ise; yolcuya

>> Bilet ücretinin iadesi ve se- yahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesi,

>> Son varış yerine güzergah değişikliği sağlanması,

>> Uygun göreceği daha son- raki bir tarihte, benzer taşı- ma şartları altında güzergâh değişikliğinin yapılması,

seçeneklerinden biri sağlanır.

anlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde,

Planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar edil- medikleri, kendilerine planlanan hareket sa- atinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, Tazminat Alma Hakkına sahiptir.

Yolcular,

Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, Tazminat Alma Hakkına sahiptir.

Havayolu Şirketi,

Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi kendilerine olası alternatif ulaşım yolları

hakkında da bilgi vermek zorundadır.

Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağa- nüstü hallerin iptale neden olduğunu ka- nıtlayabildiği takdirde, tazminat ödemek- ten kurtulur.

Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma iş- letmesince talep edilmesine karşın hava taşıma işletmesine verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda havayolu sorumluluktan kurtulur.

Uçuşunuz Tehir Edildiyse;

Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi uçuşun, planlanan hareket saatinden itibaren,

>> 1500 kilometreden daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için iki saat veya daha fazla,

>> 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için üç saat veya daha fazla,

>> 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla,

tehir edilmesini beklediğinde, yolcu- lara İkram ve Haberleşme Haklarını teklif etmek zorundadır.

Tehir en az beş saat olduğunda, yolcu, bilet ücretinin iadesini ve seyahatinin başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesini isteme hakkına sahiptir.

Beklenen hareket saati, önceden ilan edilmiş hareket saatinden sonraki gün veya günler içerisinde olduğu takdirde, yolcuların Barınma ve Ulaşım Hakkı vardır.

Yolcu, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirilirse,

>> 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın ia- desine ilave olarak, bilet ücretinin % 30’u yolcuya ödenir.

>> 1500 ile kilometre arası uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın iadesine ila- ve olarak, bilet ücretinin % 50’si yolcuya ödenir.

>> 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın ia- desine ilave olarak, bilet ücretinin % 75’i yolcuya ödenir.

Yolcu, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha üst bir hizmet sınıfına yerleştirildiği takdirde, herhangi bir ek ödeme talep edemez.

Uçağa kabul edilmeme, iptal ve her türlü tehir söz konusu olduğunda;

hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklar ihtiyaçlarının karşılanması sırasında özel ilgi gösterilme ve en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir.

Hava taşıma işletmesi, uçağa kabul edilmeme, iptal ve en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya,

tazminat ve yardım kurallarını belirleyen yazılı bir bildirim sunmakla yükümlüdür.

Yolcuların söz konusu hakları hiçbir şekilde sınırlanamaz.

Yolcu haklarına aykırı davranılması halinde, yolcuların kanun yollarına başvuru hakkı saklıdır.

Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk
BİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk Halleri
Yolcunun uğradığı zarardan sorumluluk
Madde 120 – Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu
zarara sebebiyet veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur.

Bagaj veya yükün uğradığı zarar
Madde 121 – Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün kaybı veya zarara uğraması halinde,
zarara sebebiyet veren olay, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş ise zarardan taşıyıcı
sorumludur.
Birinci fıkra anlamında havayolu ile taşıma; bagaj veya yükün bir havaalanında veya bir
hava aracında veya havaalanı dışına inilmesi halinde o yerde taşıyıcının muhafaza ve nezareti
altında bulundukları süreyi kapsar. Yük için Türk Ticaret Kanununun 781 inci madde hükmü
uygulanır.
Havayolu ile taşıma müddeti, bir havaalanı dışında olmak üzere karada, denizde veya iç
sularda yapılan taşımayı içine almaz. Belirtilen taşımalar havayolu taşıma sözleşmesinin ifası
zımnında yükleme, teslim veya aktarma amacıyla yapılmış ise meydana gelen her türlü zarar, aksi
sabit olmadıkça havayolu ile taşıma süresinde meydana gelmiş kabul olunur.
Gecikmeden doğan zarar
Madde 122 – Taşıyıcı, havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün taşınmasındaki gecikmeden
doğan zarardan sorumludur.
Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması
Madde 123 – Taşıyıcı, kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli olan bütün
tedbirleri aldıklarını veya bu tedbirleri alma olanağı bulunmadığını ispatlarsa sorumlu değildir.
Sorumluluğun sınırlandırılması
Madde 124 – Taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılması, 12 Ekim 1929 tarihinde
Varşova'da imzalanan ve Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kurulların Birleştirilmesi
Hakkındaki Sözleşme ve bu Sözleşmeyi değiştiren Türkiye'nin katıldığı sözleşme ve protokollerin
hükümlerine göre tayin olunur.
Taşıyıcı, birinci fıkrada anılan sözleşme ve protokoller ile öngörülmüş bulunan sınırların
yükseltilmesine ilişkin özel anlaşmalar yapmak veya bu nitelikteki anlaşmalara katılmak yetkisini
haizdir.
Para kıymetinin değişmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen sorumluluk sınırlarının
yeniden belirlenmesine Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
Geçersiz sayılan hükümler
Madde 125 – Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 124 üncü
maddede sözü geçen Sözleşme veya onu değiştiren protokolde belirtilmiş olan sorumluluk sınırını
indirmeyi amaçlayan her şart hükümsüzdür. Bu şartların hükümsüzlüğü taşıma sözleşmesinin de
hükümsüzlüğünü icabettirmez.
Şu kadar ki, yükün niteliği, özürü veya gizli ayıbından doğacak zararları düzenleyen
hükümlere birinci fıkra uygulanmaz.
Sınırsız sorumluluk
Madde 126 – Zararın, taşıyıcının veya adamlarının zarar vermek kastı ile veya zararın
doğması ihtimali olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispat edildiği takdirde; bu Kanunda öngörülen sorumluluk sınırları uygulanmaz.
Ancak, taşıyıcının işçileri veya temsilcileri gibi yardımcı kişilerinin meydana getirdiği sınırsız
sorumluluk talebine mevzu olan zarar hakkında Borçlar Kanununun 55 inci madde hükümleri
saklıdır.