Makale ve Yayınlar

2022 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

4.900

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

4.900-490.000

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

490.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

58

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

200.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

 

  - Alış tutarı

400.000

  - Satış tutarı

570.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

200.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

400.000

MADDE 232- 

Fatura kullanma mecburiyeti

2.000

MADDE 252- 

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

5,8

MADDE 313- 

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

2.000

MADDE 343- 

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

25

- Diğer vergilerde

50

MADDE 352-  

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri 

320

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

190

3 - İkinci sınıf tüccarlar 

95

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    

43

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

25

6- Gelir vergisinden muaf esnaf      

12

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri 

170

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 

95

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

43

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      

25

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 

12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

6,8

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

500

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

250.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

500

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 

25.000

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

250.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

600

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.900

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

380.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 

1.900

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 
 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

4,20

MÜKERRER MADDE 355-  

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 

880

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.000

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.000

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

530

- Mükerrer 257. maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

1.300.000

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000

MADDE 370

İzaha Davet

 
 

- Kullanılan sahte veya muhteviyarı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

148.000