Hukuki Haber

Nakdi Tazminat İşlemleri Nasıl Yapılır ? Nakdi Tazminat Nasıl Hesaplanır ?

NAKDİ TAZMİNAT İŞLEMLERİ NAKDİ TAZMİNAT NEDİR?

Nakdî Tazminat, konuya ilişkin Kanunlarda belirtilen görevler dolayısı ile ölenlerin varislerine, engelli hale gelen veya yaralanan personelin ise kendilerine herhangi bir adli karar gerektirmeden yetkili komisyonlarca idarece karar alınarak yapılan Nakdî ödemedir. Kanun kapsamı içerisinde İdarenin kendiliğinden hükmettiği tazminat kararıdır.

2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olanların; patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri halinde, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği, Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanma, engelli hale gelme veya şehit olmaları halinde, 2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; yurt dışında birliği ile veya ferden görevli personelin yaralanma, yaralanarak engelli hale gelme, şehit olma veya vefat etmeleri halinde, yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekât sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde yaralanma, yaralanarak engelli hale gelme, şehit olma veya vefat etmeleri halinde, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereği, söz konusu kanun kapsamında yapılan hizmet ve faaliyetler esnasında yaralanma, yaralanarak engelli hale gelme veya şehit olmaları halinde, 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun gereği; sınır birlikleri personelinin, verilen görevlerin ifası sırasında veya bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanma, yaralanarak engelli hale gelme, şehit olma veya vefat etmeleri halinde Nakdî tazminat ödenmektedir.

NAKDÎ TAZMİNAT KİMLERE VERİLMEKTEDİR?

İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen : Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline, Silahlı Kuvvetler mensuplarına, Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarına, Çarşı, mahalle ve kır bekçilerine, Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarına. Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hâkimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarına. Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerine. Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeline. Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivillere. İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahıslara. Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerine. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlere. Yukarıdaki sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerine. NAKDÎ TAZMİNAT KOMİSYONU Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca, Diğer kamu personeli ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından ödenir. Nakdî Tazminat ödenmesine Nakdî Tazminat Komisyonunca karar verilir. Komisyon kararları ilgili Bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır. Nakdî Tazminat Komisyonu ilgili Bakanlık veya kurumun personel, maliye, hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerinden oluşur. Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu Millî Savunma Bakanlığı personeli ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin Nakdî tazminat dosyalarını görüşerek karara bağlar. Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu aşağıdaki personelden oluşur. BAŞKAN Toplantıya katılan en kıdemli Üye ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ÜYE Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Personel Daire Başkanları ÜYE Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Maliye Daire Başkanları Toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Komisyonun sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

NAKDÎ TAZMİNAT ÖDEME MİKTARLARI

Nakdî tazminatın tespitine esas tutulacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir. Engellilik halinde; ilgili sosyal güvenlik kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca belirlenecek engellilik derecesine göre; ölenler için ödenen miktarın % 25 ile % 75’i arasında Nakdî tazminat ödenir. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlara; karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) 200 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir. Engellilik derecelerine girmeyen yaralanmalarda; yaralanma derecesine göre ölenler için ödenen Nakdî tazminatın % 3'ü ile %20’si oranında tazminat ödenir. Avans Ödenmesi; Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 10’u tutarında bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür. 1 Ocak 2024 Tarihi İtibariyle Ödenen Nakdi Tazminat Miktarları : Ölüm halinde; 722.827,45TL Nakdî tazminat ödenmektedir. Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlar için; 1.445.654,90TL Nakdî tazminat ödenmektedir. Nakdi tazminat miktarları memur maaş katsayısının artması ile birlikte değişmektedir.

 

NAKDÎ TAZMİNAT İŞLEM SAFHALARI

Nakdi Tazminat Dosyalarının Hazırlanması Nakdi tazminata esas teşkil eden evraklar, ilgili Kuvvet Personel Dairesi Başkanlıklarınca tamamlattırılır. İlgili Kuvvet Personel Başkanlığınca dosyalar iki suret olarak (asıl nüsha ve ilk kopyası) MSB Nakdi Tazminat Komisyonu Başkanlığına gönderilir. Nakdi Tazminat Dosyalarında Bulunması Gereken Evrak Yaralanmalarda Bulunacak Evrak : Olay Tutanağı : Olay tutanağına, İdari Tahkikat Raporu, Olay Zaptı, kaza olayları ve adli olaylarda Hazırlık Soruşturma Tutanağı, Tanık İfade Tutanağı, Trafik Bilirkişi Raporu, Ayrıntılı Kaza Raporu, Mahkeme Kararı vb. olayı açıklayıcı dokümanlarda eklenecektir. Adli Muayene Raporu : Bu raporda, yaralının durumu, derecesi ve niteliği belirtilecektir. Görev Emri Engellilik Halinde Bulunacak Evrak : Yaralanmalarda bulunacak evrak engellilik halinde de bulundurulacaktır. Ancak, bu belgelerden sağlık raporunun tam teşekküllü hastane sağlık kurulundan alınarak kesinleşmiş olması ve raporda ilgili sosyal güvenlik kurumunca engellilik dereceleri de tespit edilmiş olacaktır. Ölüm Halinde Bulunacak Evrak : Olay Tutanağı , Görev Emri, Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı ,Vukuatlı Aile Nüfus kayıt Örneği (Anne ve Baba dahil), Veraset İlamı . Nakdi Tazminat Komisyonu Kararının Alınması Milli Savunma Bakanlığına intikal eden nakdi tazminat dosyaları MSB.Nakdi Tazminat Komisyonunun büro ve sekreterya hizmetlerini yürüten Personel Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile incelenir, eksik belgeler tamamlatılır. Müteakiben Nakdi Tazminat Komisyonu toplantısı yapılır. Her dosya için iki nüsha Komisyon Kararları yazılarak imzalatılır. Komisyon Başkanı ve Üyelerince imzalanan Komisyon Kararları Milli Savunma Bakanı veya yetkili kıldığı makama onaylatılır. Onaylanan kararlar Nakdi Tazminat Kütük Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, işlem yapılmak üzere aşağıdaki makamlara gönderilir. Kararlardan bir suret MSB Personel Genel Müdürlüğünde bırakılır. Diğer suret başvuruyu yapan Kuvvet Komutanlığının Personel Başkanlığına gönderilir. Ayrıca Ölüm ve engellilik hali kararların tıpkıçekimi ilgili sosyal güvenlik kurumuna gönderilir. Nakdi Tazminatın Hak Sahiplerine Ödenmesi : MSB Nakdi Tazminat Komisyonunun onaylanmış kararına göre nakdi tazminatın ödeme işlemleri Kuvvet Komutanlıklarınca sonuçlandırılır. Hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesince Elektronik Fon Transferi (EFT) yapılmakta, tazminat miktarı hak sahibinin varsa hesabına geçirilmekte, hesabı yoksa müracaatında istediği banka şubesince ödeme yapılmaktadır. ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ HÂLE GELENLERE ÖDENEN TAZMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLER Ödeme Şartları: 7179 Askeralma Kanunu Madde 47- (1) Bu Kanun kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlere; Askere sevk edildiği tarihten geçerli olmak üzere; erbaş ve erler için askerlik hizmet süresinin bitiş tarihine, yedek subay veya yedek astsubaylar için sınıf okulunda geçen sürenin bitiş tarihine kadar ölenler ile sakatlanma sebebiyle süresinden önce terhis edilenlerden veya süresinde terhis edilmiş olsa bile yapılan tedaviye rağmen askerliğe elverişsiz hale gelecek şekilde sakatlanmış olanlardan, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenmemesi kaydıyla; ölenlerin dul ve yetimlerine 400.000 gösterge rakamının, sakatlananlara ise Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilecek sakatlık derecelerine göre aşağıda belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar kadar, bir defaya mahsus olmak üzere tazminat ödenir. İlgili komisyon tarafından tazminat ödenmesi kararı verilmesi gerekmektedir. Müracaat Sahibi Tarafından Düzenlenecek Belgeler: Engelli hâle gelmede; - Tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numarası, - Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenerek yükümlüye verilmiş olan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu, - 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak belge, - Terhis belgesi, - Vesayet altında bulunan yükümlüler adına yapılacak müracaatlarda vasi belgesi. Ölüm halinde; - Dul ve yetimlere ait tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numaraları, - Vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilâmı, ölüm raporu, - 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında yükümlünün dul ve yetimlerine aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilip edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak belge. Müracaat Usulü: Hak sahipleri, banka İBAN numaralarını da belirttikleri tazminat talepli dilekçelerine, engelli hâle gelme veya ölüm durumu için “Müracaat Sahibi Tarafından Düzenlenecek Belgeler” başlığı altında sayılan belgeleri ekleyerek en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederler. Hak Sahipleri: Ölenlerin dul ve yetimlerine “Tazminat Tutarı” başlığı altında belirtilen oranlarda ödeme yapılır. Ölen personel; - Bekâr ise % 50 anneye, % 50 babaya, - Evli ve çocuksuz, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %50 anne ve/veya babaya, - Evli ve çocuksuz, anne ve baba vefat etmiş ise %100 eşe, - Evli ve çocuklu, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %25 çocuğuna, %25 anne ve/veya babaya, - Evli ve çocuklu, anne ve baba vefat etmiş ise %50 eşe, %50 çocuğuna ödeme yapılır. Anne ve baba ile çocuklar kendi içinde eşit olarak mirasçıdırlar. Engelli hâle gelenlerde ise yükümlünün kendisine veya vasisine ödeme gerçekleştirilir. Tazminat Tutarı: Ölenlerin dul ve yetimlerine, 400.000 gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar, Engelli hâle gelenlere, “Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname” hükümlerine göre tespit edilecek maluliyet derecelerine göre aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılmaktadır.

 

ENGELLİLİK DERECESİ ÖDENECEK TAZMİNAT GÖSTERGESİ ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARLARI

1 400.000 304.348,40 2 360.000 273.913,56 3 330.000 251.087,43 4 300.000 228.261,30 5 270.000 205.435,17 6 240.000 182.609,04 Bu tazminat bir defaya mahsus ödenir. Daha sonra engelli durumunun arttığı ve maluliyet derecesinin yükseldiği gerekçesiyle yeni bir ödeme yapılmaz. Ayrıca tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz ve ödenecek tazminat haczedilemez. Ödeme İşlemleri : Tazminat ödeme işlemleri yükümlünün askerlik hizmetini yaptığı birlik/ karargâh/ kurumun bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birimlerce sonuçlandırılır ve hak sahibine bilgi verilir. Ödeme Yapılmayacak Hâller: Yükümlünün; - Ölümüne veya engelli hâle gelmesine neden olan durumun gerçekleştiği tarihte bakaya, firar, kısa süreli kaçma, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzünde bulunması, - Engelli hâle gelmesine sebep olan fiilin kendini askerliğe yaramayacak hâle getirmek veya askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçlarından en az birini oluşturması ve bahse konu suçlardan cezası ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş olması veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi hüküm giymesi, - Askerlik hizmetinden sayılmayan süreler içerisinde iken ölümü veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesi, - Ölümü ve askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesinin intihar veya intihara teşebbüs sonucu meydana gelmesi, - Ölümüne veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hâle gelmesine neden olan hastalık veya arızaların askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğunun tespit edilmesi, - “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu bulunsa dahi, bu raporun verilmesine neden olan hastalık ve yaralanmanın “Vazife Malûllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamedeki” cetvele göre maluliyete yol açmamış olması hâllerinde bu tazminat ödenmez. Yukarıda belirtilen eylemlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan yükümlülere bu işlemler sonuçlanana kadar tazminat ödenmez. Bu durumda olanların yaptıkları tazminat başvurularına soruşturma ve kovuşturma sonucuna göre işlem yapılır. Dikkat Edilecek Hususlar: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge, müracaat tarihinden önceki son bir aylık süreye ilişkin olmalıdır. Kendisine veya dul ve yetimlerine tazminat ödenenlerden; - Sonradan 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlandığının, - 2330 sayılı Kanun gereğince tazminat ödendiğinin tespit edilmesi durumunda ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri istenir. Düzenleme kapsamında belirlenen engellilik derecesi, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca tesis edilecek işlemlerde esas alınmaz. “Askerliğe Elverişli Değildir” kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, 1053 sayılı Nizamname hükümlerine göre engellilik derecesinin tespit edilememesi halinde ilgilinin, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek asker hastanesine askerlik şubesi başkanlığı aracılığı ile sevki yapılarak yeniden rapor alması sağlanır.

 

ADLİ YARDIM İŞLEMLERİ Adli yardım, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda belirtilen haller nedeniyle silah kullanmak zorunda kalan ve haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülen asker kişilerin vekâlet verdikleri avukatın ücretleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında personelin terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretleri ile terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukatın ücretinin ödenmesine yetkili komisyonlarca karar alınarak yapılan ödemedir.

 

ADLİ YARDIMIN ÖDENMESİ

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla verilen karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı silah kullanmak zorunda kalan asker kişilerden olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre durumu MSB Adli Yardım Komisyonunca uygun görülenler ile, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele görevleri ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılan personel veya terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelden olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre durumu MSB Adli Yardım Komisyonunca uygun görülenlere ödeme yapılır. ADLİ YARDIM KOMİSYONU Millî Savunma Bakanlığı Adli Yardım Komisyonu aşağıdaki personelden oluşur. BAŞKAN Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü ÜYE Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ÜYE Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları (Sanık asker kişinin bağlı olduğu Kuvvet) ÜYE Kuvvet Komutanlıkları Harekât Başkanları (Sanık asker kişinin bağlı olduğu Kuvvet) ADLİ YARDIM İŞLEM SAFHALARI Adli Yardım Dosyalarının Hazırlanması Adli yardım dosyasına esas teşkil eden evraklar, ilgili Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarınca tamamlattırılır. İlgili Kuvvet Komutanlığı Personel Başkanlığınca dosyalar MSB Adli Yardım Komisyonu’nda görüşülmek üzere Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Adli Yardım Dosyalarında Bulunması Gereken Evraklar İlgili evraklar, Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi ve Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesinde sıralanmıştır. Avukatlık Ücretinin Tespiti Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında avukatlık ücreti avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın ödenir. Ancak, bir personel için yapılacak toplam ödeme, soruşturma evresindeki işlerde 7.000, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 35.000, asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda 15.750 göstergenin avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımının 20 katından fazla olamaz. Komisyon tarafından avukatlık ücreti takdir edilirken, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kusur durumu, failin güttüğü amaç, avukatın yapabileceği masraflar, soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu safha göz önünde bulundurulur. Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Komisyon tarafından avukatlık ücretinin tespiti, avukatlık sözleşmesinin yapıldığı tarihteki avukatlık asgarî ücret tarifesi esas alınarak yapılır. Ancak ödenecek miktar tarifede belirtilen ücretlerin 20 katını geçemez. Adli Yardım Komisyon Kararlarının Onaylanması ve Ödeme İşlemleri Komisyon kararlarının onay mercii, Millî Savunma Bakanı’dır. Onaylanan Komisyon Kararları ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilir.