Hukuki Haber

Kiralanan aracın ehliyetsiz üçüncü kişiye sürücü belgesiz olarak kullanılması sebebiyle mu’teriz hakkında da idarî para cezası uygulanması.

“Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten araç tescil plakasına istinaden idarî yaptırım kararı düzenlendiği ortadadır. Aracın 14/01/2020 tarih ve saat 18:46 ile 16/01/2020 tarih ve saat 19:50 arasındaki dönemde şahsa kiralandığı, kabahat fiilinin işlendiği 16/01/2020 tarihinde saat 02:24 sıralarında aracın üçüncü kişiye kiracı tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki mu’teriz (itirazcı) tarafından anılan aracın dosya kapsamında bulunan 03/02/2020 tarihli belgeye göre Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kaydının girildiğinin anlaşılması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması talebinde bulunulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün internet sayfasından temin edilen belge çıktısı uyarınca anılan kiralama işleminin KABİS sistemine kaydedildiğinin anlaşıldığı, aracı kiralayan şahsın sürücü belgesi suretinin dosyada mevcut olduğu ortadadır.

İl Emniyet Müdürlüğü’ nün 17.02.2020 tarihli cevabî yazısında 16.01.2020 tarih saat 02.24 ’de ... plakalı aracın ... tarafından sürücü belgesiz olarak kullanılması sebebiyle mu’teriz hakkında da idarî para cezası uygulandığının belirtildiği görülmekle; aracı, sürücü belgesi bulunan kiralayana kiraya veren mu’terizin, kira sözleşmesinde ismi bulunmayan üçüncü bir şahıs tarafından, kiralama dönemi içerisinde aracın sürücü belgesiz olarak kullanılmasından sorumlu tutulamayacağı anlaşılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarname içeriği farklı gerekçe ile yerinde görüldüğünden, 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/03/2020 tarihli ve 2020/354 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasına, kiralama şirketi sahibine kesilen idarî para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

19. Ceza Dairesi         2015/2589 E.  ,  2015/1523 K. "İçtihat Metni"


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-a maddesine aykırı davranmaktan dolayı kabahatli Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. hakkında 1.462 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Şanlıurfa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 16/05/2014 tarihli ve 062541 sayılı idari para cezası karar tutanağı karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/09/2014 tarihli ve 2014/204 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığının 29/01/2015 gün ve7086 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/02/2015 gün ve KYB.2015-45133 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, sürücü belgesiz kişilerce araç sürülmesine izin verdiğinden bahisle araç sahibi Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. hakkında 2918 sayılı Kanun’un 36/3-a maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmış ise de, muterizin 03/06/2014 tarihli başvuru dilekçesinde belirttiği ve dosyasına sunduğu 11/04/2012 tarihli araç kiralama sözleşmesine göre, kabahatte kullanılan 2011 model Terex 860 Elite marka kazıcı yükleyicinin Halil Kılıç isimli bir kişiye üç yıl süre ile kiraya verildiği, 16/05/2014 tarihinde idari para cezası karar tutanağında kimliği yazılı olmayan bir kişi tarafından aracın sürücü belgesiz kullanılması sebebiyle işlem yapıldığı,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde "Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır." hükmünün yer aldığı, muteriz şirket ile Halil Kılıç arasında üç yıllık sözleşeme yapıldığı, sözleşmenin hitamına kadar geçecek sürede, aracın işleten sıfatına Halil Kılıç’ın sahip olacağı, bu nedenle idari yaptırım kararına muhatabında işleten sıfatıyla kiracının olmasının gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde başvurunun reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca
anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/09/2014 tarihli ve 2014/204 değişik iş sayılı kararının CMK'nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkındaki idari para cezasının kaldırılmasına, 14/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.