Danıştay 1. Hukuk Dairesi

1. Daire 2014/820 E. , 2014/782 K.

1. Daire         2014/820 E.  ,  2014/782 K.

  • DİSİPLİN SORUŞTURMASI,
  • ÖĞRENCİ,
  • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ,
  • MEN-İ MUHAKEME


"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

 

Özeti : Öğrenci için 2547 sayılı Kanunu’n 53’üncü maddesinin uygulanamayacağı hakkında.

 

KARAR

Şüpheliler :

1- … Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

2- … Aynı Yüksekokulda Öğretim Görevlisi

3- … Aynı Yüksekokulda Öğrenci

Suçları : Aynı Yüksekokulda öğretim görevlisi olan şikayetçi …'un Yüksekokulda  öğrenci olan … hakkında Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı Isıtma Tesisatı ve Uygulamaları II Final Sınavı cevap anahtarına yazmış olduğu yazılarla ilgili olarak yaptığı şikayete ilişkin disiplin soruşturmasını mevzuata uygun olarak yapmamak, soruşturma evrakında tahrifat yapmak ve gerçeğe aykırı olarak düzenlenen bu evrakı soruşturmada kullanmak

Suç Tarihi : 2012 Yılı 

İncelenen Karar : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 19.3.2014 tarih ve 2014/6 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara  İtiraz  Eden : Şikayetçi …

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün 12.05.2014 tarih ve 8028-9490 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz,  Tetkik Hakimi Fatih Karaman'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçlardan dolayı şüpheliler … ve … hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 19.03.2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararının; … ve …'in men-i  muhakemelerine ilişkin kısmının onanmasına,

…'nın ise, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu ve 2547 sayılı Yasa’nın 53’üncü maddesinde sayılan Üniversite personelinden olmaması nedeniyle bu kişinin görevi dolayısıyla ya da  görevini yaptığı sırada işlediği bir suçtan söz edilemeyeceği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Yasa’nın 53’üncü maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve son soruşturmanın açılıp açılmaması yolunda bir karar alınamayacağı anlaşıldığından, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 19.03.2014 tarih ve 2014/6 sayılı  kararının; …'nın men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın … yönünden tefrik edilerek hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere karar ekli olarak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 27.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.