Danıştay 1. Hukuk Dairesi

1. Daire 2013/176 E. , 2013/205 K.

1. Daire         2013/176 E.  ,  2013/205 K.

  • VALİLİK
  • GÖRÜŞ BİLDİREN YAZI
  • İTİRAZIN İNCELENMEKSİZİN REDDİ


"İçtihat Metni"

 

Özeti : Mülki idare amirlerinin görüş niteliğindeki yazılarına itiraz edilemeyeceği hakkında.

 

KARAR

          Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin 22.01.2013 tarih ve E:2012/164, K:2013/8 sayılı görevsizlik kararıyla gönderilen dosya, Karabük İli, … Belediye Başkanı … ve dört Belediye görevlisi hakkında soruşturma yapılmasına gerek olmadığına dair Karabük Valiliğinin 06.11.2012 tarih ve 4957 sayılı görüş yazısı ve bu yazıya şikayetçi …'in itirazına ilişkin 26.11.2012 tarihli dilekçe ve ekleri, Tetkik Hakimi Baki Boybaşı'nın açıklamaları dinlenildikten sonra incelendi;

 

          Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

          4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde, izin vermeye yetkili merciler sayılmış, bu maddenin (h) bendinde, ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanının soruşturma izni vermeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Kanun’un 4’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin sadece Cumhuriyet başsavcıları veya izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği, 6’ncı maddesinde, yetkili merciin ön inceleme raporu üzerine soruşturma izni verilmesine veya soruşturma izni verilmemesine karar vereceği, 9’uncu maddesinde ise, yetkili merciinin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraza, 3’üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştayın İdari Dairesinin, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesinin bakacağı hükümlerine yer verilmiştir.

          Dosyanın incelenmesinden, ruhsatsız olarak ahır inşasına göz yummak, bu ahıra ulaşım için Belediye imkanlarıyla yol yapmak, ahıra ilişkin yargı kararlarını uygulamamak iddialarının araştırılması yönündeki İçişleri Bakanlığının istemi üzerine Karabük Valiliğince yaptırılan araştırma sonucunda, Karabük İli, … Belediye Başkanı … ve dört Belediye görevlisi hakkında soruşturma yapılmasına gerek olmadığına dair Karabük Valiliğinin 06.11.2012 tarih ve 4957 sayılı görüş yazısının, gereği için Bakanlığa, bilgi için de şikayetçiye gönderildiği, bu yazının iptali istemiyle şikayetçi tarafından 26.11.2012 tarihli dilekçe ile Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine başvurulduğu,  Bölge İdare Mahkemesinin 22.01.2013 tarih ve E:2012/164, K:2013/8 sayılı görevsizlik kararıyla da söz konusu itirazın incelenmek üzere dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır.

          İtiraza konu Karabük Valiliği 06.11.2012 tarih ve 4957 sayılı görüş yazısının, sözü edilen iddialar nedeniyle ilgililer hakkında soruşturma yapılmasına gerek olmadığı yolunda İçişleri Bakanlığına görüş bildiren bir yazı olduğu, 4483 sayılı Yasa’nın 4’üncü ve 6’ncı maddeleri uyarınca yetkili merci tarafından verilen ve aynı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca itiraza konu edilebilecek bir karar niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, şikayetçi …'in itirazının incelenmeksizin reddine, dilekçe ve ekleri ile kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 20.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.