Danıştay 1. Hukuk Dairesi

1. Daire 2013/1561 E. , 2013/1355 K.

1. Daire         2013/1561 E.  ,  2013/1355 K.

  • SORUŞTURMA İZNİ VERMEME
  • İPTAL DAVASI


"İçtihat Metni"

 

Özeti : Üniversite personeli hakkındaki şikayet üzerine yapılacak bir işlem bulunmadığı yolunda yetkililerce verilen kararlara karşı iptal davası açılması gerektiği, itiraz yoluna başvurulamayacağı hakkında.

 

KARAR

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.10.2013 tarih ve 10674 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi görevlileri hakkındaki şikayet dilekçeleri ile ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmadığı yolunda şikayetçi … vekili Av. …'e bilgi verilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekilinin 8.5.2013 tarih ve 7001 sayılı yazısı ve bu yazıya karşı şikayetçi vekilinin 15.7.2013 tarihli itiraz dilekçesi ve ekleri, Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlenildikten sonra konu incelenerek;

          Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

          Anayasanın 129’uncu maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılmasının kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu hükme bağlanmıştır.

          2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kurum ve kuruluşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlarla ilgili soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı; son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar ve kurulların oluşumuna ilişkin usul ve esaslar ile kurulların almış olduğu lüzum-u muhakeme kararlarının ilgililerin itirazı üzerine, men-i muhakeme kararlarının ise kendiliğinden Danıştayca incelenerek karara bağlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

          Buna göre idari merciin soruşturma izni vermemesi, soruşturma açılmaması, iddialarla ilgili olarak işlem yapılmasına gerek bulunmadığı veya şikayetin işleme konulmaması yolundaki işlem ve kararları, Kanunun öngördüğü men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme kararı niteliğinde bir karar olmayıp iptal davasına konu olabilecek idari işlem niteliği taşıdığından, bu tür işlemlere karşı itiraz yoluna gidilmesi yerine iptal davası açılması mümkündür.

          Dosyanın incelenmesinden, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan şikayetçinin, Tıp Fakültesinde kendisine karşı olumsuz tavır içine girildiğini iddia ederek şikayette bulunması üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan 20.2.2013 tarihli inceleme raporunda, şikayet dilekçeleri ile ilgili yapılacak işlem bulunmadığı sonucuna varıldığı ve bu durumun Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekilinin 8.5.2013 tarih ve 7001 sayılı yazısı ile şikayetçiye bildirildiği, şikayetçi tarafından bu işleme itiraz edildiği anlaşılmıştır.

          Yukarıda açıklanan nedenlerle YÖK Başkanlığınca şikayet dilekçeleri ile ilgili yapılacak işlem bulunmadığına ilişkin 8.5.2013 tarih ve 7001 sayılı işlem, 2547 sayılı Yasanın 53’üncü maddesinde öngörülen lüzum-u muhakeme veya men-i muhakeme niteliğinde bir karar olmadığından itirazın incelenmeksizin reddine, dosyanın karar ekli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 05.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.