Danıştay 1. Hukuk Dairesi

1. Daire :2013/1286 E. , 2013/1035 K.

1. Daire         :2013/1286 E.  ,  2013/1035 K.

  • MOBBİNG, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK,
  • SORUŞTURMA İZNİ


"İçtihat Metni"

 

Özeti : Mobbing (bezdiri) uygulamak eyleminin görevi kötüye kullanmak suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

 

KARAR

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar            :

1- … …Belediye Başkanı

2- … -"     Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden        :  Şikayetçi …

Soruşturulacak Eylem : Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapmakta iken bu görevinden alınan şikayetçi …'a eziyet etmek, haksız eylem ve işlemlerle adı geçene bezdiri (mobbing) uygulamak suretiyle görevi kötüye kullanmak

Eylem Tarihi   : 2009 Yılı ve sonrası

İçişleri Bakanlığının 27.08.2013 tarih ve 10669 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Adnan Dikenli'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

 

 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçinin maruz kaldığı haksız eylemlerin bir çoğuna …'nun doğrudan müdahil olmadığı, şikayetçi tarafından kendisine bezdiri ve psikolojik saldırı uyguladığı iddiasıyla … aleyhine manevi tazminat istemiyle Aydın 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ve tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin 02.05.2013 tarih ve E:2012/224, K:2013/324 sayılı kararda da …'nun taraf olarak yer almadığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararının; … için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmına yapılan şikayetçi itirazının reddine;

…'a isnat edilen eylemin ise, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, şikayetçi itirazının kısmen kabulüyle İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararının; … için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, adı geçen hakkında gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edene gönderilmesine 17.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.