20. Hukuk Dairesi 2019/1820 E. , 2019/3852 K.

Tarih 30 Temmuz 2019, 15:17
Konum istanbul
Kategori Anayasa Mahkemesi Kararları

AÇIKLAMA


20. Hukuk Dairesi         2019/1820 E.  ,  2019/3852 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün temyizi üzerine; Dairemizin 15/01/2019 gün ve 2017/9233 E. - 2019/142 K. sayılı ilâmıyla bozulmasına karar verilmiş, süresi içinde davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

K A R A R 

Dairemiz kararı, karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usûl ve kanuna da uygundur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 389.00.-TL para cezası ve Harçlar Kanunu uyarınca 92.50.-TL ret harcının düzeltme isteyenden alınmasına 10/06/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.