20. Hukuk Dairesi 2019/1537 E. , 2019/3900 K.

Tarih 30 Temmuz 2019, 13:30
Konum istanbul
Kategori Anayasa Mahkemesi Kararları

AÇIKLAMA

20. Hukuk Dairesi         2019/1537 E.  ,  2019/3900 K.

  •  


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davadan dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 17/01/2019 gün ve 2016/6533 E. - 2019/234 K. sayılı ilâmıyla onanmasına karar verilmiş, süresi içinde davacı ... ve arkadaşları vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

K A R A R 

Karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlar temyiz aşamasında da ileri sürülmüştür.
Dairemiz kararı bu konulara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usûl ve kanuna da uygundur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 389.00.-TL para cezası ile Harçlar Kanunu uyarınca 92.50.-TL ret harcının düzeltme isteyenlerden alınmasına 11/06/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.