1. Daire 2010/546 E., 2010/656 K.

Tarih 26 Şubat 2019, 13:04
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/546 E., 2010/656 K.

"İçtihat Metni"

Şüpheliler1- …

… - …

… Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

2- …

… - …

… Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 

3- …

… - …

… Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 

4- …

… - …

… Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Görevli Hemşire 

5- …

… - …

… Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Görevli Hemşire 

6- …

… - …

… Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Görevli Hemşire 

Suçları

: Yapılan operasyonla …

…'den alınan doku örneğini kaybetmek, 

Suç Tarihi

: 2008 yılı 

İncelenen Karar

: …

… Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 28.12.2009 tarih ve 2009/11 sayılı men-i muhakeme kararı 

Karara İtiraz Eden

: Şikayetçi …

… Vekili …

… İnceleme Nedeni

: Yasa gereği kendiliğinden 

… Üniversitesi Rektörlüğünün 24.3.2010 tarih ve 2494-1476 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hüseyin Aydın'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 

Dosyanın incelenmesinden, …

…'nin 5.6.2008 tarihinde sol meme başında renk değişikliği nedeniyle …

… Üniversitesi …

… Tıp Merkezine başvurduğu, adı geçenin Dermatoloji ve Genel Cerrahi Polikliniklerinde muayene edildikten sonra vitiligo ön tanısı ve eksizyon önerisi ile Plastik Cerrahi Polikliniğine sevk edildiği, hastanın fizikmuayenesinde yaklaşık 2 mm boyutundaki makül tarzında hipopigmente alan tespit edildiği, yapılan USG sonucunda mevcut lezyonun vitiligo olarak teşhis edildiği ve cerrahi girişim düşünülmediği halde hastanın ısrarcı olması üzerine 9.6.2008 tarihinde ameliyathane şartları ve lokal anestezi altında sol memedeki hipopigmente derinin alındığı, patoloji incelemesi için matbu form doldurulması ve doku örneğinin bu formla birlikte Patoloji Bölümüne gönderilmesi gerekirken hastadan alınan doku örneğinin kaybedildiği, bunun üzerine …

… vekili Av. …

… tarafından …

… Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçeyle doku kaybı eyleminden sorumlu olanlar hakkında şikayetçi olunduğu, Başsavcılığın 25.9.2008 gün ve Soruşturma No:2008/13637, Karar No:2008/48 sayılı görevsizlik kararıyla işlem yapılması için dosyanın …

… Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, Rektörlük tarafından yapılan görevlendirilme üzerine düzenlenen fezleke esas alınarak Yetkili Kurulun 28.12.2009 tarih ve 2009/11 sayılı kararıyla doku örneğinin kaybolmasının şikayetçide hayati tehlike yaratmayacağının belirtildiği, olayın asistanlar ile yardımcı personel arasındaki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı, doku örneğinin kimin tarafından kaybedildiğini ispatlar yeterli delile rastlanılmadığı bu nedenle şüphelilerin ihmalinden söz edilemeyeceğinden bahisle men-i muhakemelerine karar verilmişse de, hastadan alınan doku örneğinin Patoloji bölümüne gönderilmesi gerekirken, yeterli dikkat ve özenin gösterilmemesi suretiyle kaybedilmesinde şüphelilerin ihmali olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenle delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelilerin atılı suçu işlediğini doğrulayacak ve haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu anlaşıldığından, …

… Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 28.12.2009 tarih ve 2009/11 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, adı geçenlerin lüzum-u muhakemesine; eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257 inci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın …

… Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın …

… Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin …

… Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz eden şikayetçi vekiline gönderilmesine 21.4.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.