1. Daire 2010/892 E., 2010/1038 K

Tarih 26 Şubat 2019, 13:10
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/892 E., 2010/1038 K.

"İçtihat Metni"

KARAR 

Şüpheliler1- …

…- …

… Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 

2- …

…-

"

"

"

"3- …

…-

"

"

"4- …

…-

"

"

" Hemşiresi 

Suçları

: Hastaneye ait muhtelif temizlik malzemelerini hastane dışına çıkartmak ve malzemenin çıkışını sağlayan personel hakkında gereğini yapmamak 

Suç Tarihi

: 2006 Yılı 

İncelenen Karar

: …

….. Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 23.3.2010 tarih ve 2010/18 sayılı lüzum-u muhakeme kararı 

Karara İtiraz Eden

: Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilenlerin tümü 

İnceleme Nedeni

: İtiraz üzerine 

… Rektörlüğünün 18.5.2010 tarih ve 633-6633 sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Arzu Bozkurt Şen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin c fıkrasının 3 üncü bendinde son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullara soruşturmayı yapmış olan üyelerin katılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden şüpheliler hakkındaki 23.3.2010 tarih ve 2010/18 sayılı lüzum-u muhakeme kararını veren son soruşturma kurulu üyesi …

…'ın aynı zamanda soruşturmayı da yürüttüğü anlaşılmıştır. 

Bu durumda anılan yasa hükmüne aykırı olarak soruşturmacının katılımıyla oluşturulan Kurulun, şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin 23.3.2010 tarih ve 2010/18 sayılı kararının bozulmasına, anılan yasa hükmü gözetilerek yeniden karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimlerin yapılarak günlü ve imzalı bildirim alındıları ile yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçelerinin de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın …

…Rektörlüğüne iadesine 23.6.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.