1. Daire 2010/977 E., 2010/1064 K.

Tarih 26 Şubat 2019, 13:10
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/977 E., 2010/1064 K.

"İçtihat Metni"

KARAR 

Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar : 

1- …

… - İzmir İli, Karşıyaka Belediye Başkanı 

2- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

3- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

4- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

5- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

6- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

7- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

8- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

9- …

… - Aynı Belediyede Encümen Üyesi 

İtiraz Edilen Karar

: Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 3.12.2009 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2009/299 sayılı kararı 

Karara İtiraz Eden

: …

… Soruşturulacak Eylem

: …

… Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye ait İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Salhane Mahallesi, …

… pafta, …

… ada, …

… parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıda ruhsata aykırı inşai faaliyete göz yummak ve bu yapıyla ilgili yasal işlem yapmamak 

Eylem Tarihi

: 2008-2009 yılları 

İçişleri Bakanlığının 3.6.2010 tarih ve 8407 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 3.12.2009 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2009/299 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun itiraz hakkını düzenleyen 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına karşı hakkında inceleme yapılan memurun veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı ise Cumhuriyet başsavcısının veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği hükmü yer almıştır. 

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi …

…'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği, kimlik ve adres bilgilerini içermeyen tarihsiz şikayet dilekçesinde, Manas Bulvarı …

… Sokak No: …

… adresinde bulunan taşınmaz üzerindeki yapıda ruhsata aykırı inşai faaliyette bulunulmasına göz yumulduğunu ve bu yapıyla ilgili yasal işlem yapılmadığını ileri sürdüğü, Başsavcılığın 26.2.2009 tarih ve 2009/13276 sayılı kararıyla şikayet evrakının, 4483 sayılı Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığına gönderildiği, Bakanlıkça iddia konuları hakkında ön inceleme yaptırıldığı ve sonucunda da İçişleri Bakanınca Karşıyaka Belediye Başkanı ve Encümen Üyeleri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin 3.12.2009 tarih ve Tef.Ku.Bşk.2009/299 sayılı kararın alındığı, bu kararın …

…'ye 14.5.2010 tarihinde tebliğ edildiği, adı geçenin Gaziemir Kaymakamlığına verdiği 21.5.2010 tarihli dilekçede, söz konusu şikayetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, ancak şikayetçiyle isim benzerliği olduğunu, bununla birlikte yetkili merci kararına itiraz ettiğini açıkladığı anlaşılmakla, 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlarına karşı sadece Cumhuriyet başsavcısı veya şikayetçinin itiraz edebileceği hükme bağlandığından, şikayetçi konumunda olmadığını belirten …

…'nin itirazının incelenmeksizin reddine dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 23.6.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.