1. Daire 2010/1016 E., 2010/1160 K.

Tarih 18 Ekim 2018, 10:57
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/1016 E., 2010/1160 K.

"İçtihat Metni"

KARAR 

Yükseköğretim Genel Kurulu Üyesi A hakkında, şikayetçi B'in lehine olan mahkeme kararını uygulamamak eyleminden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yaptırılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezleke ve eki soruşturma dosyasının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (2-a) bendi uyarınca adı geçen için son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verilmek üzere Dairemize gönderilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının18.6.2010 tarih ve 001/4126 sayılı yazısı ve eki dosya, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasının (2-a) numaralı bendinde, Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay Birinci Dairesince, (2-b) numaralı bendinde ise, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurulca son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden şikayetçi B tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 14.1.2008 tarihli şikayet dilekçesinde, Üniversitenin Uzaktan Eğitim Merkezinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken …

… Film Merkezi emrinde görevlendirildiği, bu görevlendirmeye karşı açtığı davada, İstanbul 1 inci İdare Mahkemesinin 11.10.2007 tarih ve E: 2006/2409, K: 2007/2272 sayılı kararıyla görevlendirmenin iptal edildiği, Mahkeme kararının Rektörlüğe 5.11.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, uygulanmadığının ileri sürüldüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.10.2008 tarihli talimatı uyarınca söz konusu eylem nedeniyle A hakkında ceza soruşturması yapıldığı, bu soruşturma sonucunda düzenlenen 12.3.2010 tarihli raporun, Yükseköğretim Genel Kurulu Üyesi olduğu gerekçesiyle adı geçen hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verilmek üzere Dairemize gönderildiği anlaşılmıştır. 

Ancak, soruşturma konusu eylemin 2007-2008 yıllarına ilişkin olduğu, söz konusu tarihlerde ise A' nın …

… Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığı dikkate alındığında, şikayetçi B'in lehine olan mahkeme kararını uygulamamak eylemi nedeniyle adı geçen hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurulca karar verilmesi, alınacak kararın türüne göre şikayetçi ve şüpheliye gerekli bildirimler yapıldıktan sonra yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi gerektiği açıktır. 

Bu nedenle, soruşturmaya konu eylem tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu Üyesi olmayan A hakkında düzenlenen 12.3.2010 tarihli soruşturma raporuna istinaden son soruşturmanın açılıp açılmamasına Dairemizce karar verilmesine olanak bulunmadığından, dosyanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iadesine 6.7.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.