1. Daire 2010/1420 E., 2010/1337 K.

Tarih 18 Ekim 2018, 10:57
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/1420 E., 2010/1337 K.

"İçtihat Metni"

KARAR 

Şüpheliler : 

1- …

…- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi …

…Anabilim Dalında Öğretim Üyesi 

2- …

…- Aynı Fakültenin …

…Anabilim Dalında Öğretim Üyesi 

Suçları: …

…'ın tedavisinde kusur ve acemilik göstermek suretiyle adı geçenin ölümüne sebep olmak 

Suç Tarihi: 2009 Yılı 

İncelenen Karar: D..... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 5.7.2010 tarih ve 2010/36 sayılı men-i muhakeme kararı 

Karara İtiraz Eden

: Şikayetçi …

… İnceleme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden 

D..... Üniversitesi Rektörlüğünün 23.8.2010 tarih ve 1020-10308 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi A..... C.....'un açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 

Şikayetçi …

…'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 24.3.2009 tarihli ifadesinde, şeker hastası olan babası …

…'ın ayağına çivi batması nedeniyle otuz iki gün D.... Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatarak tedavi gördüğünü, tedavisi bitmeden taburcu edildiğini, taburcu olduktan kısa süre sonra kötüleşmesi üzerine tekrar Hastaneye yatırıldığını, hastalığı teşhis edilemeden bir ay içinde öldüğünü belirterek, tedavisinde ihmal ve kusur gösteren doktorlardan şikayetçi olduğu, bu şikayet üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturmada, hastanın şeker hastalığı yanında kalp ve böbrek rahatsızlığının da olduğu, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 31.8.2009 tarihli raporuna göre, hastanın akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü, şüphelilerin ise hastanın, şeker hastalığının ve ayağının tedavisinde görev aldıkları, ölüm olayından sorumlu tutulamayacakları sonucuna varılması nedeniyle Yetkli Kurulun 5.7.2010 tarih ve 2010/36 sayılı kararıyla şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Çivi batan ayağında yumuşak doku enfeksiyonu gelişen hastanın 29.1.2009 tarihinde Endokrin Servisine yatırıldığı, aynı zamanda şeker, kalp ve böbrek hastası olan kişinin tedavisinin şüphelilerce yürütüldüğü, tedavisine nefroloji ve intaniye doktorlarının da katıldığı, 23.2.2009 tarihinde iyileştiği kanaatiyle taburcu edildiği, 5.3.2009 tarihinde solunum sıkıntısı, şişlik, genel durum bozukluğu nedeniyle Nefroloji Servisine yatırıldığı, buradaki tedavisine, intaniye, göğüs hastalıkları, endokrin, kardiyoloji doktorları gibi birçok doktorun dahil olduğu, 23.3.2009 tarihinde de akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü, konuyla ilgili soruşturmada ise, hastanın, 23.2.2009 tarihinde erken taburcu edilip edilmediği, 23.2.2009 tarihinden öldüğü tarihe kadar tedavisinde hekim hatası olup olmadığı, akciğer enfeksiyonunun teşhisinde ve tedavisinde geç kalınıp kalınmadığı hususlarının incelenmediği görülmüştür. 

Hastanın akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü dikkate alınarak, öncelikle hastanın tedavisiyle ilgilenen İntaniye, Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Servislerindeki görevli doktorlar ile Nefroloji Servisindeki görevli doktorların da şüpheli olarak soruşturmaya dahil edilmelerinin gerektiği, öte yandan, şüphelilerin görev yaptığı Üniversite dışında başka üniversiteden enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, nefroloji ve ortopedi uzmanı olan en az beş öğretim üyesinden oluşturulacak bilirkişilerden, hastaya uygulanan tedavilerin tıbbi gereklere uygun olup olmadığı, takip, teşhis ve tedavi aşamalarında bir kusur veya acemilik bulunup bulunmadığı, hastanın 29.1.2009 tarihinde başlayan tedavisi sonrasında erken taburcu edilip edilmediği, gerek 29.1.2009 tarihinde, gerekse 5.3.2009 tarihinde başlayan tedavisinin gereği gibi yapılıp yapılmadığı, akciğer enfeksiyonunun teşhisinde ve tedavisinde geç kalınıp kalınmadığı hususlarını belirleyen, konuyu aydınlatan, sorulan hususlara açıklık getiren bir rapor temin edilerek yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden, eksik inceleme sonucu düzenlenen soruşturma raporu esas alınarak Yetkili Kurulca verilen 5.7.2010 tarih ve 2010/36 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, yukarıda sözü edilen bilirkişi raporu ile suçla illiyet bağı bulunan şüpheliler yönünden eksiklikler tamamlandıktan sonra düzenlenecek soruşturma raporuna göre Yetkili Kurulca yeniden bir karar verilmesi, şikayetçiye ve şüphelilere bildirim yapıldıktan sonra kararın türüne göre Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi ve tebligat alındıları da dosyaya eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 23.9.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.