1. Daire 2010/1142 E., 2010/1358 K.

Tarih 18 Ekim 2018, 10:56
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/1142 E., 2010/1358 K.

"İçtihat Metni"

KARAR 

Şüpheli: …

…- Gaziantep Üniversitesi Ş....... Araştırma ve Uygulama Hastanesi …

…Teknisyeni 

Suçu: Kan grubu 0 Rh(+) olan …

…'a A Rh (+) kan vermek suretiyle adı geçenin sağlığının bozulmasına neden olmak 

Suç Tarihi: 2005 yılı 

İncelenen Karar: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 18.5.2010 tarihli men-i muhakeme kararı 

Karara İtiraz Eden: Yok 

İnceleme Nedeni:Yasa gereği kendiliğinden 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün 13.7.2010 tarih ve 675-6927 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep Üniversitesi Ş....... Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 10.9.2005 tarihinde sezaryen ameliyatı olan hasta …

…'a bir ünite kan verilmesine karar verildiği, Kan Bankasından kan temini için hastadan kan örneği alınarak, istem yazısı hazırlandığı, ancak alınan numunenin unutularak gönderilmediği, istem yazısının da hasta dosyasında kaldığı, sonuç olarak hem numunenin hem de istem yazısının Kan Bankasına ulaştırılmadığı, daha sonra hasta yakınının hazırlanan kanı getirmek üzere Kan Bankasına gönderildiği, Bankadan başka bir hasta olan …

…'a ait A Rh (+) kanın hasta yakınına teslim edildiği, kan ambalajında hasta ismi, protokol numarası ve kan grubu yazıldığı halde, ambalaj kontrol edilmeden …

…'a ait A Rh (+) kanın …

…'a nakledildiği, kan grubu 0 Rh (+) olan …

…'a, A Rh (+) kan verilmesi nedeniyle sağlığının bozulduğu, bunun üzerine hastanın eşi …

… vekili Av. …

… tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu, Başsavcılığın 7.10.2005 tarih ve Hz.No:2005/21542, K: 2005/59 sayılı görevsizlik kararıyla şikayet evrakının Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesi üzerine yaptırılan ceza soruşturması sonucunda Yetkili Kurul tarafından olayla illiyet bağı bulunan doktorlar …

…, …

…, …

…, …

…, …

… ile hemşireler …

…, …

… hakkında 10.5.2007 tarihli men-i muhakeme kararı verildiği, anılan kararın yasa gereği incelenmesi sonucunda, Dairemizin 14.11.2007 tarih ve E:2007/1012, K:2007/1102 sayılı kararıyla men-i muhakeme kararının bozulduğu ve şüphelilerin TCK'nın 257 nci maddesinden yargılanmak üzere lüzum-u muhakemelerine karar verildiği, ayrıca kararımızda Kan Bankasında görevli sağlık teknisyeni …

…'nun men-i muhakemesine veya lüzum-u muhakemesine yönelik bir karar verilmediği tespit edilerek, bu kişinin de ifadesi alınarak hakkında ek fezleke düzenlenmesi ve Yetkili Kurulca men-i muhakemesine veya lüzum-u muhakemesine ilişkin bir kararın verilmesi gerektiği hususunun belirtildiği, karar gereği …

…hakkında ek fezleke düzenlendiği ve bu fezlekede adı geçenin olayda sorumluluğunun bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı, Yetkili Kurulun da …

…'nun men-i muhakemesine ilişkin 23.7.2008 tarihli kararı verdiği, bu kararın Yasa gereği incelenmesi sonucunda Dairemizin 19.12.2008 tarih ve E:2008/1174, K: 2008/1398 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmıştır. 

Dairemizin 14.11.2007 tarih ve E:2007/1012, K:2007/1102 sayılı kararı üzerine ilgililer hakkında yapılan yargılamada, Yüksek Sağlık Şurasından bilirkişi raporu temin edildiği, bu raporda, farklı gruptaki kanı kontrol etmeden hastaya nakleden Hemşire …

… ile kimlik bilgilerini ve hasta protokol numarasını kontrol etmeden yanlış kanı hasta yakınına teslim eden …

…'nun özensiz ve dikkatsiz davrandıkları ve kusurlu olduklarının belirtildiği, bu yargılama sonucunda, Gaziantep 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 27.10.2009 tarih ve E:2008/352, K:2009/993 sayılı kararıyla, Hemşire …

…'ın TCK' nın 257/2 maddesi uyarınca mahkumiyetine, diğer sanıkların beraatlerine, Yüksek Sağlık Şurası kararıyla suçta kusurlu olduğu tespit edilen …

… hakkında ise, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği, suç duyurusu üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 8.2.2010 tarih ve Soruşturma No:2010/3282 sayılı görevsizlik kararıyla dosyanın Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, Rektörlükçe ilgili hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma neticesinde düzenlenen fezlekede, daha önceki soruşturma raporlarına atıfta bulunularak şüpheliye isnad edilen suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığı, Yetkili Kurul tarafından da şüphelinin yargılanmasını gerektirecek nitelikte bilgi ve belge elde edilemediği gerekçesiyle 18.5.2010 tarihli men-i muhakeme kararının alındığı görülmüştür. 

… hakkında aynı eylem nedeniyle daha önce bir soruşturma yapıldığı, Yetkili Kurulun 23.7.2008 tarihli kararıyla adı geçenin men-i muhakemesine karar verildiği ve bu kararın Dairemizin 19.12.2008 tarih ve E:2008/1174, K: 2008/1398 sayılı kararıyla onandığı görülmekle birlikte, aynı eylem nedeniyle lüzum-u muhakemelerine karar verilen ilgililer hakkında Gaziantep 3. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, şikayet konusu eylemi irdeleyen ve eylemde sorumluluğu bulunan kişileri belirten 29.5.2009 tarih ve 12207 sayılı Yüksek Sağlık Şurası raporu temin edildiği, bu rapora göre, …

…'nun da isnad edilen eylemle illiyet bağı bulunduğu ve özensiz ve dikkatsiz davranışları ve kusuru nedeniyle olayda sorumluluğunun bulunduğu hususlarının ortaya konulduğu, Mahkemenin de bu tespite itibar ederek ilgili hakkında suç duyurusunda bulunduğu, anılan yargılama sırasında temin edilen Yüksek Sağlık Şurası raporunun ilgili hakkındaki önceki soruşturmada bilinmeyen yeni bir hukuki durumun varlığına işaret ettiği, dolayısıyla ortaya çıkan bu yeni durumun Rektörlükçe ilgili hakkında tekrar soruşturma yapılmasına neden olduğu, ikinci kez yapılan bu soruşturmanın mükerrer nitelik taşımadığı, rapordaki tespitlerin atılı suçtan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği husususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun adı geçenin men-i muhakemesine ilişkin 18.5.2010 tarihli kararının bozulmasına, şüphelinin lüzum-u muhakemesine, eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257/2 inci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesinde yapılmasına , dosyanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 28.9.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.