1. Daire 2010/1311 E., 2010/1367 K.

Tarih 18 Ekim 2018, 10:56
Konum
Kategori Danıştay Karar Emsal Kararlar

AÇIKLAMA

1. Daire 2010/1311 E., 2010/1367 K.

"İçtihat Metni"

KARAR 

Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar : 

1- …

…- Diyarbakır İli, …

… Belediye Başkanı 

2- …

…-

"

"

" Personel Müdür Vekili 

3- …

…-

"

"

" Yazı İşleri Müdürü 

4- …

…-

"

"

" Zabıta Komiseri 

5- …

…-

"

"

" İtfaiye Eri 

İtiraz Edilen Karar

: Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 19.1.2010 tarih ve 2010/6523 sayılı kararı 

Karara İtiraz Edenler

: …

… vekili Av. …

… ile …

… Soruşturulacak Eylem

: Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için yapılan sınav sonucunda mevzuata aykırı olarak üç kişiyi işe başlatmak 

Eylem Tarihi

: 2009 yılı 

İçişleri Bakanlığının 4.8.2010 tarih ve 11494 sayılı yazısı ile gönderilen dosya İçişleri Bakanının 19.1.2010 tarih ve 2010/6523 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 

Dosyanın incelenmesinden, Belediye Encümeninin 9.1.2009 tarih ve 2009/ 2 sayılı kararıyla, sınav yapılmak suretiyle iki zabıta memuru ve iki itfaiye eri alınmasına ilişkin karar verildiği, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca ülke genelinde yayın yapan bir gazete ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde sınava ilişkin duyuru yapılması gerekirken duyurunun yapılmamasına rağmen, sınav komisyonunca 16.1.2009 tarihinde sınavın gerçekleştirildiği, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olma şartını taşımayan 30 yaşındaki …

…'in zabıta memuru olarak, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olma şartını taşımayan 39 yaşındaki …

… ile 34 yaşındaki …

…'un itfaiye eri olarak işe kabul edildiği, ayrıca adı geçenlerin anılan yönetmelikte belirtilen boy ve kilo şartlarını taşıyıp taşımadıklarına ilişkin herhangi bir tespitin yapılmadığı, bu nedenle …

…'e isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararına adı geçen vekili tarafından yapılan itirazın reddine, 

…'a isnat edilen eylemden dolayı …

… Kaymakamınca verilen soruşturma emri üzerine ön inceleme raporu düzenlendiği, bu rapora dayalı olarak …

… Kaymakamınca 6.10.2009 tarih ve 2009/05 sayılı …

… hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği, adı geçen tarafından yetkili merci kararına karşı yapılan itirazın Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 13.11.2009 tarih ve E:2009/251, K:2009/251 sayılı kararıyla reddedildiği, bu kez adı geçen için aynı eylemden dolayı ön inceleme raporu hazırlanarak İçişleri Bakanınca soruşturma izni verilmesine ilişkin 19.1.2010 tarih ve 2010/6523 sayılı karar verildiği, böylece …

… hakkında ikinci kez soruşturma izni verildiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararının …

…'a ilişkin kısmının kaldırılmasına, 

Dosyanın itirazı reddedilen …

… ile haklarında soruşturma izni verildiği halde bu dosyada itirazları bulunmayan …

…, …

… ile …

… yönünden gereğinin yapılması için …

… Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile …

… ile …

… vekiline gönderilmesine 29.9.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.