Şikâyetçinin, malik olmadığı döneme ait tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi talebi hakkındadır.

Tarih 03 Eylül 2018, 16:55
Konum
Kategori Ombudsman Kararları

AÇIKLAMA

1 / 6 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SAYI : 36311982-101.07.04-E.4719 BAŞVURU NO : 2017/12924 KARAR TARİHİ : 16/03/2018 TAVSİYE KARARI BAŞVURAN BAŞVURAN VEKİLİ / TEMSİLCİSİ BAŞVURUYA KONU İDARE BAŞVURUNUN KONUSU BAŞVURU TARİHİ : : : : : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şikâyetçinin, malik olmadığı döneme ait tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi talebi hakkındadır. 27.10.2017 I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 1) Başvuran …, Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi … ada … parselde tapuya kayıtlı olan …Blok, …bağımsız bölüm numaralı taşınmazı 30/06/2014 tarihinde satın aldığını, söz konusu taşınmaz için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2013 yılında yapılan asfalt çalışmasına istinaden yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirildiğini, işlemin iptali için Kurumumuza başvurduğunu, ancak 30/06/2017 tarihinde ilgili idare tarafından gönderilen cevabi yazıda, ‘yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık bulunmadığının’ bildirildiğini belirterek devrin 2013 yılından sonra gerçekleşmesi ve ilgili Danıştay Kararı dikkate alınarak işlemin iptal edilmesini talep etmektedir. II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 2) Şikâyet başvurusunun çözüme kavuşturulması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. İlgili idare tarafından Kurumumuza gönderilen 28/11/2017 tarih ve E.124340 sayılı cevabi yazı ve eklerinde özetle; 2.1) 2013 yılında Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan imarın …da … parselin cephesine isabet eden Mermeroğlu Caddesinde asfalt çalışması yapıldığı ve çalışmaya 2 / 6 istinaden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre çalışma yapılan cadde veya sokağa cephesi bulunan gayrimenkul sahiplerine Tapu Müdürlüklerinden alınan tapu kayıtlarına göre tahakkuk makbuzu-ihbarnamesi gönderildiği, 2.2) Anılan Kanunun 93 üncü maddesindeki, “Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz. Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.” hükmüne uygun olarak, ilgili Tapu Müdürlüğüne bilgi verildiği, asfalt katılım payı borcu Belediye tarafından tahsil edilmeden herhangi bir işlem yapılmaması istendiği, 2.3) İbra ve geçici kabul tutanağında iş bitim tarihinin 31/12/2013 olduğu, şikâyetçiye gönderilen ihbarnamedeki hizmet yılı geçmiş yıllara ait olarak görünüyor olsa da yapılan hizmetin bir program dahilinde yapılmış olması nedeniyle ve olayda işin bitirildiği tarihte malik bir başkası olsa da gayrimenkulün son sahiplerinin bu yoldan yararlanmaya halen devam ettiklerinden yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık bulunmadığı açıklamalarına yer verilmiştir. III. İLGİLİ MEVZUAT 3) 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının "Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı" başlıklı 74 üncü maddesinde; “... Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. ... ” , 4) 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”, 5) 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Zamanaşımı Süreleri" başlıklı 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar.”, 6) 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun "Büyükşehir belediyesinin gelirleri" başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, “Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları.”, 7) 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "Yol harcamalarına katılma payı" başlıklı 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında, “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. a) Yeni yol açılması; b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi; c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi; d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi ”, 3 / 6 7.1) "Payların hesaplanması" başlıklı 89 uncu maddesinin (a) bendinde, “Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz….Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.”, 7.2) "Payların tahakkuk şekli" başlıklı 90 ıncı maddesinde, “Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.”, 7.3) "Tahakkuk zamanı" başlıklı 91 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.”, 7.4) "Tahsil şekli" başlıklı 93 üncü maddesinde, “Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler. Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur. Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.”, 8) 21/08/1981 tarihli ve17435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin "Payın Tahakkuk Zamanı" başlıklı 7 nci maddesinde, “Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır. Şu kadar ki, belediyenin çalışma programı uygulaması gereğince veya teknik zorunluluklar dolayısıyla kısım kısım inşa, tamir veya genişletme yapılması halinde, bitirilerek istifadeye açılmış olması şartı ile, katılma payının kısım kısım da tahakkuku mümkündür. İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirlenir.” düzenlemelerine yer verilmiştir. IV. KAMU DENETÇİSİ AV. HÜSEYİN YÜRÜK’ÜN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ 9) Kamu Denetçisi tarafından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yol harcamalarına katılma payının asfalt çalışmasının bitim tarihi itibariyle hizmetten faydalanan malik adına tahakkuk ettirilmesi gerekirken, taşınmazı 30/06/2014 tarihinde satın alan şikâyetçi Erol YURDUSEVER adına yapılan tahakkukun hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilerek, şikâyetçi adına tahakkuk ettirilen 1.556,67 TL’nin iptal edilmesi gerektiği hususunda ilgili idareye tavsiyede bulunulması yönünde hazırlanan öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur. 4 / 6 V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE A. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme 10) Başvuran 1 numaralı paragrafta açıklandığı üzere, Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi … parselde tapuya kayıtlı olan …Blok, … bağımsız bölüm numaralı taşınmazı 30/06/2014 tarihinde satın aldığını, söz konusu taşınmaz için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2013 yılında yapılan asfalt çalışmasına istinaden 1.556,67 TL yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirildiğini, asfalt çalışması iş bitim tarihinin 2013 yılı olduğunu ve belirtilen tarihte taşınmazın maliki olmadığını iddia ederek işlemin iptal edilmesini talep etmektedir. 11) Harcamalara katılma payı, belediyeler tarafından inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile alınan paydır. Belediye gelirleri arasında bulunan harcamalara katılma payı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun üçüncü kısmında düzenlenmiştir. Buna göre yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve su tesisleri harcamalarına katılma payı olmak üzere üç çeşit katılma payı öngörülmüştür. Harcamalara katılma payı, gayrimenkulün değerini artırıcı nitelikte olduğu için, katılma payı mükellefliği harcamanın yapıldığı bölgedeki gayrimenkul sahipliği ile ilişkilendirilmiştir. Böylece harcamalara katılma payı yoluyla, belediye tarafından yapılan kentsel alt yapı yatırımlarının bir kısmı, bu harcama sonucu belli değer elde eden kişilerce varlık değerleri ile orantılı olarak karşılanmaktadır (Nebi Yılmaz (2008), “Bir Otokontrol Sistemi Olarak Belediyelerde Harcamalara Katılma Payı”, Sayıştay Dergisi, Sayı:71, s.78). 12) 2464 sayılı Kanun ile harcamalara katılma payı tahakkukunun, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılacağı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ise, işin (asfalt çalışması) bitirilerek hizmete açılmış olmasının geçici kabulün yapılması ile belirlendiği ifade edilmektedir. Söz konusu yasal düzenlemelerden, tahakkuk işleminin yapılan çalışmanın tamamlanıp halkın istifadesine sunulmasından sonra, yapılan çalışmanın sunulma tarihindeki gayrimenkul sahipleri adına yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda hizmetin halkın istifadesine sunulma tarihinde tapuda malik olarak gözüken kişinin yol harcamalarına katılma payının mükellefi olması gerekmektedir. 13) Ayrıca, Belediye Gelirleri Kanununun 93 üncü maddesinde, harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesinin belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirileceği, söz konusu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesinin payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar edeceği ve pay ödenmedikçe intikal işleminin yapılmayacağı ifade edilmektedir. Söz konusu maddede, gayrimenkule ait yol harcamalarına katılma payı ödenmeden tapuda devir işleminin gerçekleşmeyeceği anlaşılmaktadır. 14) Somut olay açısından incelendiğinde, Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan imarın … ada 1 parselin cephesine isabet eden Mermeroğlu Caddesinde asfalt çalışmasının iş bitim tarihinin 31/12/2013 olduğu, asfalt kaplama çalışmalarında idarece yapılan harcamaların 31/12/2013 tarihi itibariyle yolların iki tarafında bulunan gayrimenkul sahiplerine paylaştırılması gerekmekte olup, …ada … parselin 31/12/2013 tarihi itibariyle kimin adına kayıtlı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. 15) Bu kapsamda, tapu belgesinden şikâyetçi …’in taşınmazı 30/06/2014 tarihinde … isimli şahıstan satın aldığının anlaşıldığı, söz konusu imarın cephesine isabet eden Mermeroğlu Caddesinde asfalt çalışmasının iş bitim tarihinin 31/12/2013 olduğu, dolayısıyla işin bitirilerek hizmete açılmış olmasının geçici kabulün yapılması ile belirlendiği, hizmete sunulma tarihinin ise iş bitim tarihi olduğu sonucuna varılmaktadır. Hizmetin sunulduğu 2013 yılı itibariyle (yani işin bitiriliş tarihi 5 / 6 itibariyle) taşınmaz maliki olmayan kişilere yol harcamalarına katılma payının tahakkuk ettirilemeyeceği değerlendirilmektedir. 16) Konuyla ilgili yargı kararları incelendiğinde, Danıştay 9. Dairesinin 30/04/1998 tarihli ve E.1997/1627, K.1998/1668 sayılı kararında, “yol harcamalarına katılma payı hesaplanmasına sebebiyet veren asfalt-bordür ve tretuvar çalışmasının 26/06/1993 tarihinde halkın istifadesine sunulduğu, bu tarihteki gayrimenkulün sahibinin ... isimli şahıs olduğuna göre, 6 aylık bir süre geçtikten sonra gayrimenkulü satın alan davacı adına tahakkuk ettirilen payda isabet görülmediği gerekçesiyle yol harcamalarına katılma payını terkin eden İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 20.6.1996 tarih ve 1996/1462 sayılı kararının; hizmetin sürekli olduğu bu nedenle tahakkuk ettirilen payda isabetsizlik bulunmadığı iddiasıyla bozulması” isteminin reddine karar vererek ilgili mahkeme kararını onamıştır. 17) Danıştay 9. Dairesinin 30/11/2006 tarihli ve E.2005/2712, K.2006/5081 sayılı kararında, “…anılan Kanunun 91 inci maddesinde, yol harcamalarına katılma payı tahakkukunun hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılacağı hükme bağlandığından, 14/11/1999 tarihinde bitirilen beton asfalt kaplama çalışmasına ilişkin harcamaların bu tarih itibariyle yolların iki tarafında bulunan gayrimenkul sahiplerine paylaştırılması gerekmekte olup, mahkemece re'sen araştırma ilkesi uyarınca anılan 10 no'lu parselin 14/11/1999 tarihi itibarıyla tapuda kimin adına kayıtlı olduğunun tapu müdürlüğünden sorularak tespiti ve davacının taşınmazdaki hisse oranı dikkate alınarak davanın karara bağlanması gerekirken yazılı gerekçeyle kabul edilmesinde yasal isabet görülmemiştir.” hükmüne yer verilmiştir. 18) Yukarıda yer verilen Danıştay kararlarından, idare tarafından öne sürülen hizmetin sürekli olduğu gerekçesinin yeterli bulunmadığı, yol harcamalarına katılma payı tahakkukunun asfalt çalışmasının tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılacağı, söz konusu tarihten sonra taşınmazın maliki olan şahsa yapılan tahakkukun hukuka uygun olmadığı, ayrıca asfalt çalışmasının halkın istifadesine sunulduğu tarihteki malikin tespit edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, 10 numaralı paragrafta da belirtildiği üzere, harcamalara katılma payı, gayrimenkulün değerini artırıcı nitelikte olduğundan, katılma payı mükellefliği harcamanın yapıldığı bölgedeki gayrimenkul sahipliği ile ilişkilendirilmiştir. Söz konusu husus dikkate alındığında, 2013 yılında yapılan hizmetten sonra 30/06/2014 tarihinde taşınmazın satın alındığı, gayrimenkulün değer kazanma durumu varsa eski malikin satış sırasında bundan yararlandığı değerlendirilmektedir. 19) Kurumumuz da, 22/09/2017 tarihli ve 2017/780 başvuru numaralı kararında, “hizmetin sunulduğu tarihte tapuda malik gözüken kişi yerine taşınmazı daha sonra devralan kişi adına tahakkuk işlemi yapılmasının hukuk güvenliği ilkesine … aykırı olacağı düşünülmektedir” değerlendirmesiyle, tahakkuk ettirilen katılma payının iptal edilmesini ilgili idareye tavsiye etmiştir. 20) Kişilere hukuk güvenliğinin sağlanması, Anayasa’nın 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devletinin ön koşullarındandır. Hukuk devleti, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerektirir. Hukuk güvenliğinin sağlanması, bu doğrultuda yasaların geleceğe yönelik öngörülebilir belirlemeler yapılabilmesine imkan verecek kurallar içermesini gerekli kılar. Geriye dönük düzenlemelerle kişilerin haklarının, hukuki istikrar ve güvenlik ilkesi gözetilmeden kısıtlanması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. 6 / 6 21) Öte yandan, hukuk devletinin hukuk güvenliği ilkesi belirliliği de gerektirir. Belirlilik ilkesi, yükümlülüğün hem kişiler hem de idare yönünden belli ve kesin olmasını, yasa kuralının, ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün kılacak şekilde düzenlenmesini gerekli kılar. Dolayısıyla, hizmetin sunulduğu tarihte tapuda malik gözüken kişi yerine taşınmazı daha sonra devralan kişi adına tahakkuk işlemi yapılmasının hukuk güvenliği ilkesine de aykırı olacağı değerlendirilmektedir. 22) Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, asfalt çalışmasının bitim tarihinin 31/12/2013 olduğu, yol harcamalarına katılma payının söz konusu tarihte hizmetten faydalanan malik adına tahakkuk ettirilmesi gerekirken, taşınmazı 30/06/2014 tarihinde satın alan şikâyetçi … adına 1.556,67 TL yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu tespit edilmiştir. B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme 23) İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; Kurumumuzun bilgi ve belge talebine süresi içinde cevap verildiği, İdarenin başvuranla ilgili işlemlerinde ‘kanunlara uygunluk’, ‘makul sürede karar verme’, ‘hesap verilebilirlik’, ‘şeffaflık’, ‘kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi’ ilkelerine uygun davrandığı, ancak idarenin, şikâyetçiye verdiği cevapta hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenle ‘karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi’ ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, İdarenin bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir. VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 24) 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Ankara Vergi Mahkemesinde yargı yolu açıktır. VII. KARAR Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamında göre, BAŞVURUNUN KABULÜNE; Başvuran tarafından Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi … ada … parselde tapuya kayıtlı olan taşınmazı 30/06/2014 tarihinde bir başka şahıstan aldığı göz önünde bulundurularak, başvuran adına tahakkuk ettirilen 1.556,67 TL yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi gerektiği hususunda ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA, Kararın BAŞVURANA ve ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA tebliğine; 6328 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi. Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi