Araştırma görevlisi olarak naklen atanma talebi hakkında.

Tarih 03 Eylül 2018, 16:55
Konum
Kategori Ombudsman Kararları

AÇIKLAMA

1 / 8 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) SAYI : |18745356-101.07.04-E.3346 BAŞVURU NO : 2017/13385 KARAR TARİHİ : 06/03/2018 TAVSİYE KARARI BAŞVURAN : BAŞVURUYA KONU İDARE : Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü BAŞVURUNUN KONUSU : Araştırma görevlisi olarak naklen atanma talebi hakkında. BAŞVURU TARİHİ : 7.11.2017 I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ 1. Başvuran, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olduğunu, 8/2/2015 tarihinden itibaren Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim yardımcılarından Uzman kadrosunda görev yaptığını, 23/9/2016 tarihinden itibaren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ettiğini, 3/7/2017 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazandığını ancak muvafakat talebinin reddedildiğini, 13/9/2017 tarihinde de istifa dilekçesini ilettiğini ancak istifasının uygun görülmediğini, 5/1/2018 tarihi itibariyle görev süresinin sona ereceğinden görev süresinin uzatılmaması yönünde talepte bulunduğunu ancak talebi olmaksızın görev süresinin uzatıldığını belirterek Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne geçişine ilişkin muvafakat verilmesini ya da istifasının kabul edilmesini talep etmektedir. II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 2. Başvuruya konu iddialar hakkında bilgi ve belge talebimize istinaden Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünün 04/12/2017 tarihli ve E.54451 sayılı cevabi yazısı ve eklerinde özetle, 2.1. Muvafakat İşlemi İle İlgili Olarak: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların Bir Kurumdan Diğerlerine Nakilleri" konulu 74 üncü maddesi uyarınca; memurun başka bir kuruma naklen geçme talebi idarenin muvafakati ile yapılması hüküm altına alındığı, adı geçene muvafakat verilmeme sebebinin; ilgili birimde hizmetine ihtiyaç bulunması, görev yapmış olduğu birimdeki 2 / 8 personel sayısının yetersizliği ve yapmış olduğu işin alanında uzmanlık gerektiren nitelikte işler olmasından kaynaklandığı, ayrıca ilgili 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinin (e) bendi kapsamında “uzman" unvanlı akademik personel olarak görev yapmakta olup, yerine herhangi bir personelin atanabilmesi ancak Üniversitemize verilecek olan akademik personel kontenjanı dahilinde ilan ile mümkün bulunduğu ve bu nedenlerle 10/11/2017 tarihli ve E.51009 sayılı yazı ile muvafakat talebinin uygun görülmediği, 2.2. İstifanın Kabul Edilmeme İşlemi İle İlgili Olarak: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesi uyarınca; istifaen çekilme talebinde bulunan adı geçenin bu isteğinin açıklaması yapılan sebepler nedeniyle 25/9/2017 tarihli ve E.42218 sayılı yazı ile uygun görülmediği, kaldı ki anılan Kanun maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı taktirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.” hükmünün istifa kararından geçen bir aylık süre sonunda adı geçen tarafından kullanılmadığı, 2.3. Naklen atanma başvurularına verilen cevaplara ilişkin takdir yetkilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 ve 94 üncü maddeleri kapsamında kullanıldığı, adı geçenin görevinden ayrılması halinde üstlenmiş olduğu iş ve işlemlerde aksaklıkların meydana gelmesi aşikar olduğundan ayrılışına muvafakat verilmeme yönünde bir tasarruf kullanıldığı, 2.4. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün amacının, Erzincan Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde yurt içi ve dışındaki üniversitelerle işbirliği kurmak ve uluslararası değişim programları aracılığı ile üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak olduğu, bu amaçla birim bünyesindeki bir koordinatör, üç uzman ve bir sözleşmeli personelin farklı alt bölümlerdeki uluslararası faaliyetleri yürüttüğü, bu bölümlerin yurtdışı üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamındaki faaliyetler, Mevlana programı çerçevesindeki faaliyetler, Erasmus+öğrenci değişimi ve Erasmus+personel değişimi faaliyetleri olduğu, birimdeki planlama çerçevesinde; ikili anlaşmaların …, Mevlana programı faaliyetlerinin …, Erasmus personel hareketliliği faaliyetlerinin … ve Erasmus öğrenci hareketliliğinin … tarafından yürütüldüğü, uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü, ilgilenilen konuların uluslararası nitelikte özel bilgi ve beceri gerektiren faaliyetler yürütmekte olduğundan insan kaynakları konusunda 2006 yılından beri hareketli bir konumda bulunduğunu, uzman kadrosu ile sağlanan iş gücünün, akademik çalışmalar gerekçesi ile farklı alan ve yerlere kaydığını, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlık düzeyinde bilgi ve beceriye sahip iş gücü sağlamanın zor olduğunu, Erzincan Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejileri çerçevesinde yapılan çalışmalar ile değişim programlarına katılan öğrenci ve personel sayısının artırılması nedeniyle birimin iş yükünün de arttığını, birimde iş gücü ihtiyacı giderek daha da artmaktayken değişim programlarının kendilerine özgü kuralları ve süreçleri konusunda verimli olabilecek şekilde deneyim kazanmış personelin kaybının birimin amacına ulaşmasını büyük ölçüde zorlaştıracağı, birim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutan Erasmus+öğrenci ve staj hareketliliğini koordine eden …'ün istifasının kabul edilmesinin, birimin işlevi açısından açıkça bir tutarsızlık oluşturacağı, belirtilmiş olup, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler ek olarak Kurumumuza gönderilmiştir. III. İLGİLİ MEVZUAT 3. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı T.C. Anayasasının 3.1. “Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı 5 inci maddesinde, “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, 3 / 8 ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”, 3.2. “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.” hükmü amirdir. 4. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” hükmüne yer verilmiştir. 5. 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5.1. “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” 5.2. “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.” 5.3. “Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü” başlıklı 96 ncı maddesinde, “Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.” 5.4. “Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları” başlıklı 97 nci maddesinde, “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; … D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar.” hükümleri yer almaktadır. 6. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6.1. “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “…l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. … 4 / 8 n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. … p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır…” 6.2. “Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları” başlıklı 33 üncü maddesinde, “a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipden ödenir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin biryılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerin sonra kalan net tutarının % 6O'ını kurumlarından alırlar. Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir. b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. … e) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.”, 6.3. “Kurumlara dönüş” başlıklı 60 ncı maddesinde, “a. Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler. Bunlardan emekli iken yükseköğretim kurumlarına dönenlerin veya yüksek öğretim kurumlarına döndükten sonra emekliliğe hak kazanıp emekli olanların emekli aylıkları kesilmez. b. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler. 5 / 8 c. Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara yükseköğretim kurumları ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresinin tamamlayarak yeniden seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların, bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır.”, 6.4. “Özlük hakları” başlıklı 62 nci maddesinde, “Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.”, 6.5. “Araştırma görevlisi istihdamı” başlıklı ek 38 inci maddesinde, “Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir.” hükümlerine yer verilmiştir. 7. 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 7.1. “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.”, 7.2. “Uygulanacak diğer kanun hükümleri” başlıklı 20 nci maddesinde, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükümleri düzenlenmiştir. 8. 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Tavsiye kararı” başlıklı 32 nci maddesinde, “İnceleme ve araştırma sonucunda şikâyetin yerinde olduğu kanaatine varılması hâlinde tavsiye kararı verilir. Kararda idare hakkında aşağıdaki tavsiyelerden bir veya birkaçına yer verilir: d) İşlemin geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi.” hükmü yer almaktadır. IV. KAMU DENETÇİSİ SAADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ 9. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Başvuranın Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne araştırma görevlisi olarak atanmasına ilişkin muvafakatin verilerek mağduriyetin makul sürede giderilmesi yönündeki öneri, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur. V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 6 / 8 A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme 10. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünde uzman kadrosunda görev yapan başvuran, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne araştırma görevlisi olarak naklen atamasının yapılmasına ilişkin muvafakat verilmesini veya sunmuş olduğu istifasının kabul edilmesini talep etmektedir. 11. Başvuruya konu olayda, başvuran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanmış olup, naklen atamasının yapılması amacıyla öncelikle Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat talebinde bulunmuş, söz konusu talebi reddedildikten sonra adı geçen idareye istifa dilekçesini sunmuş ancak başvuranın istifası da kabul edilmemiştir. Başvuranın Kurumumuza sunduğu belgelerden de, 05/01/2018 tarihinde kendiliğinden görev süresi sona erdiğinden, görev süresinin yeniden uzatılmaması yönünde talepte bulunduğu ancak söz konusu talep işleme alınmaksızın 08/01/2018 tarihli ve E. 1476 sayılı yazı ile görev süresi 1 yıl süreyle uzatıldığı anlaşılmaktadır. 12. İlgili idare tarafından 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde takdir yetkisine haiz oldukları ve bu kapsamda da, başvuranın yürüttüğü iş ve işlemlerde meydana gelecek aksaklıklar nedeniyle hizmet gerekleri çerçevesinde takdir yetkisini olumsuz yönde kullandıkları; ayrıca istifa talebinin kabul edilmemesine karşın başvuranın 2547 sayılı Kanuna tabi olması nedeniyle 657 sayılı Kanunda olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne tabi olmadığını, yine bu Kanunda öngörülen çekilme usulü çerçevesinde istifa talebinden sonraki bir aylık süre sonunda da başvuranın görevini bırakmadığı belirtilmiştir. 13. Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanun ile öğretim elemanı tanımı kapsamına giren öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarının ayrı ayrı tanımlarının yapıldığı, uzman unvanının öğretim yardımcısı olarak belirlendiği, bu tanımlar kapsamında 2914 sayılı Kanun ile söz konusu personelin özlük haklarının düzenlendiği, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde de 2547 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı görülmektedir. Her ne kadar 2547 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde kurumlara dönüş işlemlerine ilişkin hususlar düzenmiş olsa da ilgili madde hükmünde belirli idari kadrolarda görev yapanlar ile öğretim üyelerine kadro ve süre şartı aranmaksızın dönüş imkanı verildiği, öğretim yardımcılarına ilişkin herhangi bir duruma yer verilmediği ve bunun haricinde de uygulanabilecek başkaca bir hüküm de bulunmadığı anlaşıldığından öğretim yardımcısı durumunda bulunan uzman ve araştırma görevlilerinin çekilmelerine ilişkin 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. 14. Bu kapsamda, 657 sayılı Kanun gereğince, çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam edeceği, yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabileceği ancak olağanüstü halde memurların, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacakları düzenlemesi çerçevesinde öğretim elemanı olan uzmanların, çekilme istekleri sonrasındaki 1 aylık süre sonunda üstlerine haber vererek görevi bırakmalarına imkan bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 15. Diğer taraftan Devlet Personel Başkanlığının 7/2/2017 tarihli ve 784 sayılı mütalaasında, “- Öğretim elemanlarının atanması hususu ile istifa etmesi halinde yükseköğretim kurumlarına yeniden dönüşü hususu 2547 sayılı Kanunda düzenlenmiş olup, söz konusu hükümlerde öğretim elemanlarının görevden ayrılış sebebine bağlı olarak yükseköğretim kurumlarına dönüşü için herhangi bir bekleme süresine veya olağanüstü hal döneminde usule aykırı olarak istifa etmesi halinde öğretim elemanı kadrolarına veya memuriyet kadrolarına tekrar atanmayacağına ilişkin bir sınırlamaya yer verilmediği, - Öğretim elemanlarının atanması hususu ile istifa etmesi halinde yükseköğretim kurumlarına yeniden dönüşü hususuna ilişkin hükümler göz önüne alındığında olağanüstü halde çekilmeye ilişkin hüküm 7 / 8 bulunmayan halden söz edilemeyeceğinden söz konusu personel hakkında mezkur Kanunun 20 nci maddesine istinaden 657 sayılı Kanunun olağanüstü yönetim usullerinde çekilmeyi düzenleyen 96 ncı maddesi hükmünün uygulanmasının mümkün bulunmadığı, … - 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışırken istifa etmiş öğretim elemanlarının akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadığı” görüşüne yer verilse de yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde bu görüşe de katılmak mümkün olmamıştır. 16. Ayrıca, 22/07/2016 tarihli ve 29778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar ile 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulunun 20/07/2016 tarihinde alınan Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanmış, 11/01/2016 tarihli ve 1130 sayılı, 03/01/2017 tarihli ve 1134 sayılı, 18/04/2017 tarihli ve 1139 sayılı, 17/7/2017 tarihli ve 1154 sayılı, 17/10/2017 tarihli ve 1165 sayılı, 18/01/2018 tarihli ve 1178 sayılı Kararlar ile olağanüstü hal 3’er aylık dönemler itibariyle uzatılmıştır. 17. Bu açıklamalar çerçevesinde, başvuranın istifasının kabul edilmemesine ilişkin Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başvuranın çekilme talebi kabul edilmeksizin 1 aylık süre sonunda görevini bırakabileceği gerekçesinin hukuken kabul edilebilir nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 18. Başvuru konusu muvafakat talebinin reddine ilişkin olarak, 657 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince naklen atama işlemine ilişkin takdir yetkisinin bulunduğu açık olmakla birlikte, bilindiği üzere idareye yasalarla tanınan takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İdare takdir yetkisini kullanırken kendisine verilen yetkinin amacı doğrultusunda hareket etmeli, nesnellik ve tarafsızlık içinde davranmalı, orantılılık ilkesine uymalı, kanunlar özel koşullar öngörmüşse bunlara uymalı, bu yetkiyi kamu yararı için ve gerekçeli olarak kullanmalıdır. 19. Başvuru konusuna benzer nitelikteki davalara ilişkin pek çok Danıştay kararında da, “Anayasanın 5 inci maddesinde de belirtildiği üzere kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirmek için gerekli şartları hazırlamak Devletin temel amaç ve görevlerinden olduğundan, kamu görevlileri için bu koşulların oluşturulmasında da idarenin, kurduğu işlemlerde takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorunda olduğu, bu kapsamda davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, davacıya muvafakat verilmemesi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık görülmediği” görüşü benimsenmektedir. (D5D, E:2015/3932, K:2015/3932, 20/10/2015; D5D E:2015/3932, K: 2015/3932, 20/10/2015, D5D E:2008/3402, K:2008/3402, 11/07/2008) 20. Başvuruya konu olayda da, her ne kadar başvuranın hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünde uzman olarak görev yapan başvuranın İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü ile Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans mezunu olduğu ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ettiği ve eğitimine uygun olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazandığı anlaşıldığından başvuranın verimliliğinin en yüksek düzeyde olacak ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak biçimde çalıştırılmasının kamu yararına daha uygun olduğu, gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması da maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından 8 / 8 adı geçen Rektörlükçe başvurana muvafakat verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır. 21. Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünde uzman kadrosunda görev yapan başvuranın, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne araştırma görevlisi olarak naklen atamasına ilişkin muvafakat verilmemesi yönünde kurulan işlemin hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme 22. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; idareden istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde Kurumumuza gönderildiği ancak idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde “kararların gerekçeli olması”, “hesap verilebilirlik”, “şeffaflık”, “makul sürede karar verme” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkelerine uymadığı anlaşılmış olup, idareden bundan böyle bu ilkelere de uyması beklenmektedir. VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 23. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Erzincan İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır. VII. KARAR Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜ ile Başvuranın Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne araştırma görevlisi olarak atanmasına ilişkin muvafakatin verilerek mağduriyetin makul sürede giderilmesi yönünde ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA, Bu kararın BAŞVURANA ve ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünce bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara yönelik cevabın Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirilmesine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi. Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi